ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/bon na cyfryzację z dnia 27 marca 2024

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny dostawy oprogramowania branżowego CAD/CAM, usługi programistycznej dotyczącej opracowania wtyczki do zarządzania materiałami, zintegrowanej z oprogramowaniem CAD/CAM oraz usługi szkoleniowej z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego., związanych z planowanym do realizacji przez naszą firmę INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna przedsięwzięciem dotyczącym zwiększenia stopnia cyfryzacji naszej firmy. 

Przedmiot zapytania podzielony jest na 3 części szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym. Każda część zapytania ofertowego stanowi odrębne zamówienie, jednakże w związku z tym, że poszczególne usługi są ze sobą powiązane i mogą być zrealizowane przez jeden podmiot w zbliżonym okresie czasowym, wszystkie części są objęte jednym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może złożyć ofertę i może mu zostać udzielone zamówienie na 1, 2 lub 3 części. Każda część podlega odrębnej ocenie.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji do pobrania pod linkami poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Formularz oferty

Zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Zał. 4 – Oświadczenie dot. obowiązku informacyjnego

 

Ofertę proszę złożyć na załączonym formularzu do dnia 4.04.2024r. do godz. 08.00.

Zakup realizowany będzie w ramach projektu grantowego „Bon na cyfryzację”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, I. Badania i innowacje, 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na cyfryzację (projekt grantowy).

 

_______________________

Aktualizacja z dnia 4.04.2024

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR 1/2024/bon na cyfryzację

Zamawiający firma  INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

W zakresie 1 części zamówienia:

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 03.04.2024 r. złożona mailowo w dn. 03.04.2024 r. o godz. 11:58

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

W zakresie 2 części zamówienia:

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 03.04.2024 r. złożona mailowo w dn. 03.04.2024 r. o godz. 11:58

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

W zakresie 3 części zamówienia:

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 03.04.2024 r. złożona mailowo w dn. 03.04.2024 r. o godz. 11:58

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

Protokół wyboru (.pdf)

 

 

    Zapytaj o produkt