Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.inwestprodukt.com.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla INWEST – PRODUKT HANKOWSKA,
GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA szczególnie ważna. Z tego względu
Użytkownicy Serwisu www.inwestprodukt.com.pl mają zagwarantowane wysokie
standardy ochrony prywatności. INWEST – PRODUKT HANKOWSKA,
GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA jako Administrator danych dba o
bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.
Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i
obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec
treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników
Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych
przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z
korzystaniem przez nich z Serwisu www.inwestprodukt.com.pl (dalej jako
„Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także
o prawach Użytkowników.
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z
serwisu internetowego www.inwestprodukt.com.pl lub usług elektronicznych
dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie
www.inwestprodukt.com.pl jest INWEST – PRODUKT HANKOWSKA,
GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA, Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, NIP
9662089558, (dalej jako „Administrator”).
I. ZGODA UŻYTKOWNIKA
Korzystanie z Serwisu www.inwestprodukt.com.pl przez Użytkownika
oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz
wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w
oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym
dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a
Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie
zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
  Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika
  za pośrednictwem Serwisu, poprzez dostępne w nim funkcjonalności i
  narzędzia do komunikacji oraz przesłanie za ich pośrednictwem
  wiadomości do Administratora.
  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
  Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane
  osobowe dotyczące Użytkownika:
 3. Imię i nazwisko;
 4. Adres e-mail;
 5. Numer telefonu;
 6. Treść wiadomości;
 7. Temat wiadomości;
 8. Nazwa Firmy;
 9. Załącznik.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika
zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w
nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w
następujących celach:

 1. Komunikacji z Użytkownikiem.
  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu
  komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane
  Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług,
  bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale
  również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów.
  Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika.
  Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, pomocy
  Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi
  na jego skargi lub reklamacje.
 2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą
  elektroniczną.
  Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych
  przez niego za pośrednictwem funkcjonalności i narzędzi do
  komunikacji dostępnych w Serwisie jest komunikacja marketingowa

prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności,
w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą
elektroniczną.

 1. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie
  telefonicznym.
  Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych
  przez niego za pośrednictwem funkcjonalności i narzędzi do
  komunikacji dostępnych w Serwisie jest komunikacja marketingowa
  prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności,
  w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych
  Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.
 2. Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w
  ramach zapisu na newsletter Administratora.
  Celem korzystania przez Administratora z danych osobowych
  Użytkownika udostępnionych w ramach formularza zapisu na
  newsletter Administratora udostępnionego w Serwisie jest informowanie
  Użytkownika drogą elektroniczną (e-mailowo) o nowych produktach,
  usługach, promocjach lub wydarzeniach Administratora lub jego
  partnerów.
 3. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub
  opinii.
  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu
  umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub
  produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących.
  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika pozyskane za
  pośrednictwem Serwisu również w następujących celach:
 4. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy
  Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako
  klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym
  klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej
  między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od
  Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz
  spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów
  podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1
  lit. c) RODO;
 6. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust.
  1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi
  komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody
  udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie

informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w
celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym
czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec
  Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c)
  RODO.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora
podmiotom trzecim.
V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Prawa Użytkownika
  Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony
  ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich
  danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę,
  jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub
  przeniesienia danych.
  W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących
  mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować
  z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych:
  INWEST – PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ
  SPÓŁKA JAWNA, Przędzalniana 8, 15-688 Białystok,
  biuro@inwestprodukt.com.pl.
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez
  Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych).

VI. PLIKI COOKIES

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu
  końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe
  zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak:
  adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której
  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
  Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki
  „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem
  przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym
  Użytkownika.
  Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy
serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron
internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania
na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających
ulepszanie ich struktury i zawartości;
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści
reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
„sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi
automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika
Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez
niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki
internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
„cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki
„cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
wyłącznie za jego zgodą.
Administrator informuje, że:
a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie
plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy
Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego
przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka
automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź
informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w
jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez
Użytkownika Serwisu.
b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika
może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia
Usług w Serwisie.
Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z
Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z
innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi
Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu
posiada wyłącznie Administrator.
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji
w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies”
za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

VII. INNE WAŻNE INFORMACJE

 1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
  Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu
  zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika.
  Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz
  procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych
  osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora
  systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia
  ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane
  osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których
  dostęp jest ściśle ograniczony.
 2. Przechowywanie danych osobowych
  Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony
  jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
  Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest
  konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:
  przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez
  Administratora.
  W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu
  przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia
  roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego
  rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.
 3. Zmiany Polityki prywatności
  W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce
  prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany
  treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji
  wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o
  sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje
  Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki
  Prywatności.
 4. Informacje kontaktowe
  W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej
  Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z
  Administratorem danych osobowych: INWEST – PRODUKT
  HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA,
  Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, z wykorzystaniem następujących
  danych kontaktowych: biuro@inwestprodukt.com.pl.
  Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod
  adresem: Przędzalniana 8, 15-688 Białystok.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia
21.11.2022.