Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski,
  Kuryś Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku (15-688), ul. Przędzalniana 8, e-mail:
  info@inwestprodukt.com.pl, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
  Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS numerem KRS: 0000474126, NIP: 9662089558,
  REGON: 200803477.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przygotowania oferty, realizacji zamówienia,
  zawarcia i realizacji umowy, realizacji dostawy towarów i usług, obsługi gwarancyjnej i reklamacji, na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  Dodatkowo, za wcześniejszą zgodą, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać użyte w celu przesłania
  newslettera lub ofert promocyjnych i materiałów reklamowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  Podczas wizyty w siedzibie Administratora Pani/Pana wizerunek zostanie utrwalony w celu ochrony
  osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich
  obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty uczestniczące w realizacji:
  zamówienia/umowy, dostawy towarów i usług, obsługi gwarancyjnej i reklamacji oraz inne podmioty,
  którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług
  świadczonych dla Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla
  potrzeb rachunkowych i podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalnie przez okres
  6 lat lub do odwołania zgody (działania marketingowe). Pani/Pana wizerunek będzie przechowywany
  maksymalnie przez 21 dni od dnia zapisu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji wyżej
  wskazanych celów. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
  profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią
  istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych
  i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.