[breadcrumb]

Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19. Projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-1701/20

 

Firma INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-1701/20 pn. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Celem projektu jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek zakłóceń ekonomicznych w firmie wywołanych pandemią Covid-19 przez okres co najmniej 3 miesięcy, dzięki wsparciu na kapitał obrotowy.

Wartość projektu: 91 151,94 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 91 151,94 PLN.

    Zapytaj o produkt