ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA:

Rynna z wtryskiem

 

I. Dane Zamawiającego:

INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA

ul. Przędzalniana 8

15-688 Białystok

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zasada konkurencyjności.

Zamówienie w ramach projektu pt. „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji systemu rozdzielaczowego powietrza nawiewnego”.

 

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Fabrycznie nowa rynna z wtryskiem do zamykania kanałów wentylacyjnych wraz z uruchomieniem o następujących parametrach:

– grubość blachy 0,5 – 1 mm,

– minimalny przekrój kanału 100×100 mm,

– moc przyłączeniowa nie więcej niż 3 kW,

– wtrysk uszczelniacza podczas operacji zamykania.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: 31.12.2016 r., Białystok, ul. Przędzalniana 8.

Warunki płatności:

 • zaliczka: 10% wartości brutto urządzenia,
 • płatność częściowa – po informacji, że maszyna jest gotowa do wysyłki: 80% wartości brutto urządzenia,
 • płatność końcowa – po zamontowaniu i podpisaniu protokołu odbioru: 10% wartości brutto urządzenia.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:
  a) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć:
Lp. Wymagane dokumenty i dowody
1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
 3. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 zapytania.
 4. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
 5. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:

INWEST-PRODUKT HANKOWSKA, GODLEWSKI, KURYŚ SPÓŁKA JAWNA, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

lub mailowo na adres: biuro@inwestprodukt.com.pl
w terminie do 09.08.2016 r. do godz. 23:59.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

 

VII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów
1. Cena oferty netto 60 pkt

Ocena na podstawie formularza ofertowego

cena oferowana minimalna netto [PLN]
C  =  —————————————————     x 60pkt
cena badanej oferty netto [PLN]

 

2. Okres gwarancji 25 pkt

Ocena na podstawie formularza ofertowego

okres gwarancji w badanej ofercie [miesięcy]
G  =  —————————————————————–     x 25pkt
najdłuższy okres gwarancji oferowany [miesięcy]

 

3. Czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego 15 pkt

Ocena na podstawie formularza ofertowego

najkrótszy czas reakcji serwisu oferowany [h]
S  =  —————————————————————     x 15pkt
czas reakcji serwisu w badanej ofercie [h]

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokołu odbioru.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

 

VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IX. Warunki zmian umowy

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
 • zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 • gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

 

X. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

XI. Pozostałe informacje:

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Marek Godlewski tel.: 512 488 678, e-mail: biuro@inwestprodukt.com.pl

Ewa Hankowska   tel.: 516 106 660, e-mail: biuro@inwestprodukt.com.pl

 1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
 2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentem, który zdobył największą liczbę punktów, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr Nazwa załącznika:
1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr. 2.2016_RYNNA