Unia Europejska
Projekt w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne


Cele i efekty projektu:
- wdrożenie nowej technologii produkcji rozdzielacza powietrza nawiewnego oraz sposobu rozdzielania strumieni powietrza,
- wprowadzenie na rynek nowego produktu, wytwarzanego przy wykorzystaniu autorskiej technologii,
- podniesienie poziomu konkurencyjności firmy zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej,
- podniesienie poziomu innowacyjności firmy oraz jej znaczny rozwój technologiczny,
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zastosowanie bardziej ekologicznej technologii.

Wartość projektu
2 920 268,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich
2 044 187,60 PLN